Najbliższe WZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku. - pobierz

_________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

  1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 92,03% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,60% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 4,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego  ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,03% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

_____________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Projekty uchwał ze skorygowaną uchwałą nr 4 (pkt. 2a) - pobierz

4. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku

zgłoszony Spółce na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych - pobierz

5. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

6. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

7. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2016 rok – pobierz

8. Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2016 roku - pobierz

10. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2016 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok – pobierz

12. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz

13. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz

14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2016 roku – pobierz

15. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Elektrim S.A.

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. zwołane na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 1 CZERWCA 2017 ROKU - pobierz

 

____________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 98,74% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

____________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

2. Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

3. Projekty uchwał do rozszerzonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

4. Projekty uchwał - pobierz

5. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
6. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 1 czerwca 2017 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 1 czerwca 2017 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 4 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 4 KWIETNIA 2017 ROKU - POBIERZ

________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 97,33% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Opinia Zarządu -pobierz

4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz


5. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 4 kwietnia 2017 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa