Najbliższe WZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 27 lipca 2018 roku, zwołane w związku z żądaniem akcjonariuszy (art 400 par. 1 KSH).

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 lipca 2018 roku zarządziło przerwę  w obradach do dnia 24 sierpnia 2018 roku, do godziny 14:00. Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

_________________

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ W DNIU 27 LIPCA 2018 ROKU (DO ZARZĄDZENIA PRZERWY W NWZ DO DNIA 24 SIERPNIA 2018 ROKU) - pobierz

__________________

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ W DNIU 24 SIERPNIA 2018 ROKU (PO PRZERWIE ZARZĄDZONEJ W DNIU 27 LIPCA 2018 ROKU) - pobierz

____________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 24 sierpnia 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,20% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 24 sierpnia 2018 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 2. Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., któremu przysługiwało 4.097.472 głosy, co stanowiło 5,81% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 24 sierpnia 2018 roku oraz 4,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.

______________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,14% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 2. Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., któremu przysługiwało 4.097.422 głosy, co stanowiło 5,81% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 4,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 3. Ponadto, Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., o którym mowa w punkcie 2. powyżej,  wraz z Akcjonariuszem Robertem Bibrowskim (zawiadomienie z dnia 24 lipca 2018 roku), któremu przysługiwało 310.000 głosów, co stanowiło 0,44% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 0,37% ogólnej liczby głosów w Spółce, z Akcjonariuszem Arturem Kowalczykiem (zawiadomienie z dnia 27 lipca 2018 roku), któremu przysługiwało 15.000 głosów, co stanowiło 0,02% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 0,02% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz ze spółką EQUINTO LLC (zawiadomienie z dnia 27 lipca 2018 roku), której przysługiwało 121.500 głosów, co stanowiło 0,17% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 0,15% ogólnej liczby głosów w Spółce a także z Akcjonariuszem Mariuszem Szumańskim (zawiadomienie z dnia 25 lipca 2018 roku), będącym obecnie członkiem porozumienia, o którym mowa w punkcie 2. powyżej, reprezentowało łącznie 4.543.922 głosy, co stanowiło 6,44% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 5,42% ogólnej liczby głosów w Spółce, na potrzeby głosowania nad uchwałą w sprawie powołania biegłych rewidentów do spraw szczególnych. Do głosowania powyższej uchwały nie doszło, ze względu na zarządzenie przerwy w obradach NWZ do 24 sierpnia 2018 roku.

__________________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariuszy reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

OPINIE ZARZĄDU Z DNIA 18 LIPCA 2018 ROKU W SPRAWACH:

1.  uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000.000 akcji imiennych serii W, realizowaną w drodze subskrypcji prywatnej oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej tych akcji (dotyczy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku, wskazanego w punkcie 6)  zmienionego  porządku  obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. ogłoszonego  w dniu 7 lipca 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018) - pobierz

2. wniosku akcjonariuszy i projektu uchwały w sprawie powołanie rewidentów do spraw szczególnych (dotyczy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku, wskazanego w punkcie 9) zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. ogłoszonego w dniu 7 lipca 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018) - pobierz

________________________

 

W związku z wnioskami akcjonariuszy otrzymanymi przez Spółkę w dniu 5 lipca 2018 roku, złożonymi w trybie art.  401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki dotyczącymi rozszerzenia i zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. poniżej przedstawiamy rozszerzony i zmieniony porządek obrad NWZ oraz projekty uchwał uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy:
 
 - Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz
 
 - Projekty uchwał uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy - pobierz

____________

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ Elektrim S.A. - pobierz

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

 

_______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 27 lipca 2018 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 _________________

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku - pobierz

_________________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,68% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 3.900.000 głosów, co stanowiło 5,56% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz 4,66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

_________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

 1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz
 2. Projekty uchwał - pobierz
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
 4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz
 5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok - pobierz
 6. Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok pobierz
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2017 roku - pobierz
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok – pobierz
 9. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok - pobierz
 10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2017 rok – pobierz
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2017 roku – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Elektrim S.A.

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa