Archiwum WZ


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku. - pobierz

_________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

  1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 92,03% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,60% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 4,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego  ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,03% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

_____________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Projekty uchwał ze skorygowaną uchwałą nr 4 (pkt. 2a) - pobierz

4. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku

zgłoszony Spółce na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych - pobierz

5. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

6. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

7. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2016 rok – pobierz

8. Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2016 roku - pobierz

10. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2016 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok – pobierz

12. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz

13. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz

14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2016 roku – pobierz

15. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Elektrim S.A.

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. zwołane na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 1 CZERWCA 2017 ROKU - pobierz

 

____________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 98,74% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

____________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

2. Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

3. Projekty uchwał do rozszerzonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

4. Projekty uchwał - pobierz

5. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
6. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 1 czerwca 2017 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 1 czerwca 2017 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 4 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 4 KWIETNIA 2017 ROKU - POBIERZ

________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 97,33% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Opinia Zarządu -pobierz

4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz


5. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 4 kwietnia 2017 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

_______________________

Wykaz uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku - pobierz

________________________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

  1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,36% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.
  2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,68% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz 4,77% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego  ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,13% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

________________________

 

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia złożone w dniu 20 czerwca 2016 roku, przez Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5,15% kapitału zakładowego Elektrim S.A., co stanowi 5,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A., następujące dokumenty:

1. Zawiadomienie o zawarciu ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA wyznaczonym na dzień 30 czerwca 2016 roku – pobierz

2. Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. wyznaczone na dzień 30 czerwca 2016 roku - pobierz

________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz

2. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

3. Projekty uchwał - pobierz

3a.Skorygowany projekt uchwały nr 5 - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

4a. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniający skorygowany projekt uchwały nr 5 - pobierz

5. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2015 rok – pobierz

6. Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok – pobierz

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2015 roku - pobierz

8. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2015 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok – pobierz

11. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2015 rok – pobierz

10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2015 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2015 roku – pobierz

12. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2015 rok – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim SA na dzień 30 czerwca 2016 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 23.06.2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

____________________________

Wykaz Uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. w dniu 23 czerwca 2015 roku - pobierz

____________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 23 czerwca 2015 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,43% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,69% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. oraz 4,77% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego  ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2015 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,13% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

________________________________

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia złożone w dniu 22 czerwca 2015 roku przez Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5,15% kapitału zakładowego Elektrim S.A., następujące dokumenty:

1. Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy Akcjonariuszami - pobierz

2. Projekty uchwał na ZWZ Elektrim SA w dniu 23 czerwca 2015 roku - pobierz

3. Oświadczenie i życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Elektrim S.A. - pobierz

________________________________

Materiały dla Akcjonariuszy:


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz

2. Projekty Uchwał - pobierz

    Korekta Uchwały nr 5 - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

    Wzór instrukcji dot. wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika z uwzględnieniem korekty Uchwały nr 5 - pobierz

5. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2014 rok – pobierz

6. Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok – pobierz

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2014 roku - pobierz

8. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2014 rok – pobierz

9. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok – pobierz

10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2014 roku – pobierz

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok – pobierz

 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim SA na dzień 23 czerwca 2015 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 26.06.2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

_____________________________

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ ELEKTRIM SA W DNIU 26 CZERWCA 2014 ROKU - pobierz
_____________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem, który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2014 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 99,23% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2014r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

_____________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim SA - pobierz

2. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

3. Projekty uchwał - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

5. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2013 rok – pobierz

6. Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok – pobierz

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2013 roku - pobierz

8. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2013 rok – pobierz

9. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2013 rok – pobierz

10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2013 roku – pobierz

12. Raport z Badania Sprawozdania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok – pobierz

13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok – pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 26 czerwca 2013 roku

- UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ ELEKTRIM SA W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU - pobierz

- ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZY SKIEROWANE DO ZARZĄDU ELEKTRIM SA POCZAS ZWZ W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU - pobierz

__________________________________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

1. Spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65691802 głosy, co stanowiło 93,34% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2013r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4169000 głosów, co stanowiło 5,92% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2013r. oraz 4,98% ogólnej liczby głosów.

__________________________________________________

Materiały dla akcjonariuszy na ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku.


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok - pobierz

6. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2012 rok - pobierz

7. Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok – pobierz

8. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2012 rok - pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2012 roku – pobierz

10. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2012 rok - pobierz

11. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2012 rok – pobierz

12. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2012 rok - pobierz

13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2012 roku - pobierz

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim SA na dzień 26 czerwca 2014 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 9 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM SA - pobierz

_____________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka")  informuje, iż obecnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 sierpnia 2012 roku była spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65 691 802 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 99,47% udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

_____________________________

Materiały dla akcjonariuszy na NWZ w dniu 9 sierpnia 2012 roku:

SYMULACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTRIM SA PO POŁĄCZENIU Z DARIMAX Ltd NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz
2. Projekty uchwał NWZ - pobierz
3. Dokumenty związane z punktem 6 porządku obrad NWZ

a. Plan połączenia - pobierz
b. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów Spółek łączących się za lata 2009-2011 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
    - sprawozdanie Darimax Limited za 2009 rok - pobierz
    - tłumaczenie sprawozdania Darimax Limited za 2009 rok na język polski - pobierz
    - sprawozdanie Darimax Limited za 2010 rok - pobierz
    - tłumaczenie sprawozdania Darimax Limited za 2010 rok na język polski - pobierz
    - sprawozdanie Darimax Limited za 2011 rok - pobierz
    - tłumaczenie sprawozdania Darimax Limited za 2011 rok na język polski - pobierz
    - sprawozdanie Elektrim SA za 2009 rok - pobierz
    - sprawozdanie Elektrim SA za 2010 rok - pobierz
    - sprawozdanie Elektrim SA za 2011 rok - pobierz
c. Sprawozdanie Zarządu Elektrim SA uzasadniające połączenie - pobierz

4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 21 czerwiec 2012 rok

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pobierz

_____________________________________

Zarząd Elektrim SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2012 roku, obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów byli:

1. Spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65 691 802 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 93,65% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Pani Elżbieta Sjoblom, której bezpośrednio przysługiwało 4 180 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,96% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz której pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, przysługiwało 20 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 0,03% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 0,02% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Łącznie Pani Elżbiecie Sjoblom przysługiwało 4 200 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,99% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 5,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

______________________________________

Materiały dla akcjonariuszy na ZWZ w dniu 21 czerwca 2012 roku:

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ  - pobierz

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok - pobierz
3. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2011 rok - pobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2011 roku - pobierz
5. Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok - pobierz

6. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2011 rok - pobierz
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2011 rok - pobierz
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2011 roku - pobierz

9. Projekty uchwał ZWZ - pobierz

Wzór formularza pełnomocnictwa na ZWZ - pobierz

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 27 październik 2011r.

Materiały dla akcjonariuszy na  NWZ w dniu 27 października 2011 roku:

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ
2. Projekty uchwał NWZ
3. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2010 rok
4. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2010 rok
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2010 roku
6. Materiały dotyczące pkt. 8 porządku obrad:


a) Plan Połączenia
b) Projekty uchwał w sprawie połączenia Spółek Elektrim SA i Mega Investments Sp. z o.o.
c) Ustalenie wartości majątku spółki Mega Investments Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2011 roku
d) Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Mega Investments Sp. z o.o.
e) Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Elektrim SA

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pobierz

 

Zarząd Elektrim SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 października 2011 roku, obecnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów był Polaris Finance B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Akcjonariuszowi przysługiwało 65 691 802 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 99,07% udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Zwyczajne Walne Zgromadzenia Elektrim SA - 30 czerwiec 2011

Materiały dla akcjonariuszy na ZWZ w dniu 30 czerwca 2011 roku:

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim SA
2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2010 rok
3. Sprawozdanie Finansowe za 2010 rok
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 roku
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok
6. Projekty uchwał ZWZ


 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pobierz

 

Zarząd Elektrim SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku, obecnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów był Polaris Finance B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Akcjonariuszowi przysługiwało 65 691 802 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 98,65% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.