Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz / Nazwa Firmy Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Bithell Holdings Limited* 65.691.802 65.691.802 78.42 78.42
Pozostali akcjonariusze 18.078.495 18.078.495 21.58 21.58

 * stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 03.04.2015r.