19 Grudzień 2011

Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA

 

W dniu 16 grudnia 2011 roku, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Elektrim S.A. otrzymał następujące zawiadomienia:

1. Spółka Polaris Finance B.V. w likwidacji z siedzibą w Amsterdamie („Polaris") zawiadomiła, iż w dniu 14 grudnia 2011 roku w toku prowadzonej likwidacji, Polaris przeniósł na swojego jedynego udziałowca - Delas Holdings Ltd. łącznie 65.691.802 (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwie) akcje Elektrim SA. Podmiotem dominującym wobec Delas Holdings Ltd. jest Pan Zygmunt Solorz-Żak.

Przed wyżej opisanym przeniesieniem Polaris posiadał 65.691.802 akcje Elektrim S.A., co stanowiło 78,42% kapitału zakładowego spółki Elektrim S.A. Akcje uprawniały do 65.691.802 głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A., co stanowiło 78,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A.

Po wyżej opisanym przeniesieniu Polaris nie posiada jakichkolwiek akcji Elektrim SA. Nie istnieją podmioty zależne od Polaris posiadające akcje Elektrim SA, jak również Polaris nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Elektrim SA.

2. Spółka Delas Holdings Limited z siedzibą na Malcie („Delas") zawiadomiła, iż w dniu 14 grudnia 2011 roku w toku prowadzonej likwidacji Polaris Finance B.V. w likwidacji, Delas jako jedyny udziałowiec Polaris nabył łącznie 65.691.802 (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwie) akcje Elektrim SA. Podmiotem dominującym wobec Delas jest Pan Zygmunt Solorz-Żak.

Przed wyżej opisanym przeniesieniem Delas nie posiadał akcji Elektrim SA.

Po wyżej opisanym przeniesieniu Delas posiada 65.691.802 akcje Elektrim S.A., co stanowi 78,42% kapitału zakładowego Elektrim S.A. Akcje uprawniają do 65.691.802 głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A., co stanowi 78,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A.

Nie istnieją podmioty zależne od Delas posiadające akcje Elektrim SA, jak również Delas nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Elektrim SA.

 

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij