03 Kwiecień 2015

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039329 („Elektrim SA”), niniejszym informuje na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), że w dniu 3 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Delas Holdings Ltd. na podstawie art. 69 Ustawy.

Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 2 kwietnia 2015 roku nastąpiło przeniesienie własności 65.691.802 akcji zwykłych na okaziciela spółki Elektrim SA przez Delas Holdings Ltd. na rzecz podmiotu dominującego względem Delas Holdings Ltd., spółki Bithell Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr. Przeniesienie własności akcji Elektrim SA nastąpiło tytułem wypłaty dywidendy przez Delas Holdings Ltd. na rzecz Bithell Holdings Ltd.

 Delas Holdings Ltd. jest podmiotem pośrednio zależnym od Pana Zygmunta Solorza-Żaka.

Przed przeniesieniem własności akcji Elektrim SA, o którym mowa powyżej, Delas Holdings Ltd. posiadał 65.691.802 akcje zwykłe na okaziciela Elektrim SA, stanowiące 78,42% kapitału zakładowego Elektrim SA, uprawniające do wykonywania 65.691.802 głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA, co stanowi 78,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA.

Po przeniesieniu własności akcji Elektrim SA, o którym mowa powyżej, Delas Holdings Ltd., zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, nie posiada akcji Elektrim SA.

Nie istnieją podmioty zależne Delas Holdings Ltd. posiadające pośrednio bądź bezpośrednio akcje Elektrim SA.

Delas Holdings Ltd. nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Elektrim SA w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C Ustawy.

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij