11 Październik 2011

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia z Mega Investments Sp. z o.o.


DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia z Mega Investments Sp. z o.o.

ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039329, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia ELEKTRIM S.A. z Mega Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000222477, poprzez przejęcie całego majątku Mega Investments Sp. z o.o. przez ELEKTRIM S.A., zgodnie z ustaleniami dokonanymi w planie połączenia z dnia 9 września 2011 roku, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 września 2011 roku, Nr 185 poz. 12149.

W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A., które odbędzie się w dniu 27 października 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie ELEKTRIM S.A., przy ul. Pańskiej 77/79.

Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim w 2010 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Mega Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez przejęcie całego majątku Mega Investments Sp. z o.o. przez ELEKTRIM S.A. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 9 września 2011 roku;
 9. Przedstawienie informacji finansowej dotyczącej ELEKTRIM S.A. na dzień 31 sierpnia 2011 roku;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Elektrim SA;
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W terminie od 26 września 2011 roku do dnia Zgromadzenia, Akcjonariusze ELEKTRIM S.A., zgodnie z art. 504 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim udokumentowaniu statusu akcjonariusza mogą zapoznać się z następującymi dokumentami, znajdującymi się w siedzibie Spółki, przy ul. Pańskiej 77/79 (pok. 402), związanymi z punktem 8 powyższego porządku obrad:

 1. Plan połączenia.
 2. Projekt uchwały o połączeniu.
 3. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów Spółek łączących się za lata 2008-2010.
 4. Ustalenie wartości majątku Mega Investments Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2011 roku.
 5. Oświadczenia Zarządów łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym Spółek, sporządzone dla celów połączenia.

Zarząd Elektrim S.A.

 

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij